Disclaimer
Swammerdamweg 7 3401 MP IJsselstein
Tel: +31 (0)30 686 0711
Fax: +31 (0)30 686 0766

Disclaimer Terberg Verenigde bedrijven

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Terberg Verenigde Bedrijven verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend.

Terberg Verenigde Bedrijven zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.

© 2008, Terberg Verenigde Bedrijven
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Terberg Verenigde Bedrijven of haar toeleveranciers. Behoudens of krachtens de in Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Terberg Verenigde Bedrijven.